Evropský sociální fond

Projekt: PAHOP- podpora procesů ve službách CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007536

evropsky_socialni_fond

Podstatou projektu je podpora procesů v organizaci poskytující sociální služby v oblasti paliativní hospicové péče za účelem posílení managementu kvality jednak v oblasti sociální práce a služeb a dále v oblasti kvality řízení organizačních vztahů. Dále je podstatou projektu propagace sociální práce v této oblasti a podpora pečujících osob formou svépomocných skupin, seminářů a vydáním brožury určené pro osoby pečující os svého blízkého v terminálním stádiu nemoci v domácím prostředí.

Termín realizace projektu: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020

Výsledky:

Svépomocná skupina pro neformální pečovatele – probíhá každé sudé úterý v prostorách organizace, zahájení 13. 3. 2018

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.562.146,25 Kč